معنی و تفسیر فال حافظ مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

معنی و تفسیر فال حافظ مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن …

ادامه مطلب